fiscale aspecten van ondersteuning
Onze Stichting financieel steunen kan op drie manieren:  donateur worden; schenken  of nalaten.

Voor elke vorm bestaan verschillende belastingregels, maar kern daarvan is steeds dat de fiscus steun aan charitatieve instellingen stimuleert door een belastingaftrek. Het verschil tussen doneren en schenken zit 'm in de frequentie; donaties zijn periodiek
(meestal jaarlijks), giften zijn eenmalig. Beide zijn fiscaal aftrekbaar, mits 'vrijwillig en onvoorwaardelijk' wordt gegeven. Het komt erop neer dat het goede doel voor uw vrijgevigheid geen tegenprestatie levert die verder gaat dan het opsturen van het verenigingsblad. Bovendien moet uw bijdrage daadwerkelijk voor een goed doel zijn. Het is aan de Belastingdienst om dat te beoordelen. Wij worden zondermeer geaccepteerd door de fiscus. Voor de fiscus is een giro- of bankafschrift van de gift voldoende bewijs.

Belastingaftrek is alleen mogelijk als u meer dan één procent van uw 'verzamelinkomen' weggeeft aan het goede doel, dat wil zeggen het totale belastbare inkomen (inclusief dat van uw partner) minus de aftrekposten. Heeft u bijvoorbeeld een gezamenlijk verzamelinkomen van 50 duizend euro, dan is de drempel 500 euro. Alles wat u méér weggeeft, is aftrekbaar, tot een maximum van tien procent van het verzamelinkomen. In dit voorbeeld dus 5.000 euro.
Die drempel is echter eenvoudig te omzeilen door gedurende minimaal vijf aaneengesloten jaren een vast bedrag aan het goede doel te schenken. Dat moet dan wel worden vastgelegd in een notariële akte, waarvan de kosten eveneens fiscaal aftrekbaar zijn. Het voordeel is dat de drempel dan niet telt en dus de totale gift aftrekbaar is.

Ook schenkingen in natura, bijvoorbeeld een vervoermiddel, kleding of speelgoed, zijn fiscaal aftrekbaar. Dat betekent dat de goederen moeten worden gewaardeerd in euro's. Het is verstandig de gift schriftelijk te laten bevestigen door het betreffende goede doel, met vermelding van de waarde. Maak een realistische inschatting, anders krijgt u heibel met de fiscus.

Het kan zijn dat u wilt schenken, maar nog geen geld beschikbaar heeft omdat uw vermogen in uw huis of anderszins vast zit. In dat geval biedt 'schenken op papier' de oplossing. U geeft dan een bedrag aan een goed doel, en leent dat onmiddellijk weer terug. Het goede doel heeft dan een vordering op u, die pas opeisbaar wordt als u komt te overlijden. De gift is aftrekbaar van de belasting én u heeft in box 3 minder vermogen waarover belasting moet worden betaald. Dergelijke schenkingen moeten eveneens in een notariële akte worden vastgelegd en er moet een zakelijke rente worden vergoed voor de geleende som.

Nalaten wil zeggen dat u na uw overlijden (een deel van) uw vermogen aan het goede doel schenkt. Dat kan op twee manieren. De meest ingrijpende vorm is de charitatieve instelling bij testament tot (mede) erfgenaam te benoemen. Die erft daarmee een deel van uw vermogen (én schulden!) U kunt ook een bepaald bedrag of goed - een zogenoemd 'legaat' -nalaten aan het goede doel. Sinds 2006 zijn nalatenschappen aan liefdadigheidsinstellingen volledig vrijgesteld van successierecht.

Kijk voor algemene informatie op www.goededoelen.nl.